Protokoll fra årmøtet og referat fra gruppetinget 12. mars 2024

Protokoll fra årmøtet og referat fra gruppetinget 12. mars 2024

Lørdag, 16 Mars 2024

Møtene ble holdt i brakken ved Rosenhagen barnehage kl. 20.00-21.30.

Til stede:   Jan-Erik Stue (småspeiderlederleder), Tord Andre Kolsrud (troppsleder),                          Roar Bye (revisor), Bjørn Arne Øvrebø (gruppeleder).

Saker:

a)            Godkjenning av årsmelding 2023. 

                Godkjent.

b)            Godkjenning av regnskap (resultatregnskap, balanse, resultat- og                                  balanserapport) og revisjonsberetning med revisjonsnotat 2023.

                Godkjent.

c)            Godkjenning av budsjett 2024 og fastsettelse av gruppekontingent.

                Budsjett 2024 settes lik regnskap 2023. Gruppekontingent endres ikke –                        aktive ledere kan få dekket kontingenten.

d)             Valg av gruppeleder for to år. 

                 Bjørn Arne Øvrebø gjenvalgt for to år.

e)             Innsendte saker.

                 Ingen saker meldt.

Bergen, 16.03.2024

Bjørn Arne Øvrebø, gruppeleder, referent.

Signert kopi av protokollen finner du her.

Referat fra gruppeting 12.03.2024

Saker:

1. Godkjenning av referat fra siste gruppeting.

     Godkjent.

2. Hendt siden sist...

    Lite nytt, men i det stor og det hele går det nå bra. Vi er i gang med å søke midler        til årets drift, og så langt hat vi søkt Fana Sparebanken Vest.

3. Kommende arrangementer: hva skal vi delta på, hva skal vi bidra med..

    Vi har så langt ikke hørt noe om FANOS og vårt eventuell bidrag der. Ellers tenker        troppen å delta på VM. Det oppfordres til å delta på eksterne arrangement så              langt som mulig - det gir impulser og speiderne synes det er gøy.

4. Ledersituasjonen - igjen, men et viktig og riktig fokus..

     OK i flokk og tropp nå. 

5. Hjemmesidene våre: Hva gjør vi videre.

    Ikke diskutert.

6. Eventuelt     

     Gruppen hade pr. 31.12.2023 totalt ca. kr. 290.000,- på bok. Pengene er står i dag       på en vanlig konto med svært lav rente. Gruppen har ikke behov for så mye frie           midler. Fana sparebank kan tilby 5% mot ett års binding. Gruppetinget vedtok               enstemmig å plassere kr. 200.000,- fra gruppens driftkonto til 5% mot ett års                 binding.

Bergen, 16.03.2024

Bjørn Arne Øvrebø, referent

Last ned en fil

1.skjoldrevisjonsberetning2022signert.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldbalansepr31.12.22.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldresultat2022.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldarsmelding2022-utkastba.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldreferatgrting2023.01.24.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS