Vedtekter for 1. Skjold speidergruppe

1. Navn
Speidergruppens navn er 1. Skjold speidergruppe. 

2. Nasjonal tilslutning 
1. Skjold speidergruppe er tilsluttet Norges Speiderforbund (NSF). 

3. Lokal tilslutning 
1. Skjold speidergruppe er tilsluttet Hordaland Krins av Norges Speiderforbund. 

4. Formål 
1. Skjold speidergruppes mål er i samsvar med Norges Speiderforbunds formålsparagraf 1-5 å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. 1. Skjold skal ha vekt på friluftsliv, samfunnsengasjement, internasjonal forståelse og opplevelse av speideridealene, samt å gi medlemmene medbestemmelse og ansvar. 
1. Skjold speidergruppe er åpen for begge kjønn fra 8 års alder, uansett etnisk bakgrunn, religion eller nasjonalitet. 

5. Organisasjon 
Gruppen består av småspeidere, speidertropp, og roverlag. Enhetene ledes av en ansvarlig leder med assistenter. Patruljene ledes av en patruljefører og en til to assistenter. Roverlaget ledes av leder valgt av medlemmene i roverlaget. Speidergruppen ledes overordnet av èn valgt gruppeleder og valgte gruppeassistenter, underlagt gruppetinget.

Gruppetinget 
Speidergruppens øverste organ er gruppetinget som består av: 
    a) Alle medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 15 år. 
    b) Alle patruljeførere og assistenter i tropp. 
Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel av gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det. 
Vedtak i gruppetinget fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ansees forslaget som falt. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 
Det føres protokoll fra hvert gruppeting. 
Gruppetinget skal arbeide for et godt og rusfritt miljø i gruppen og påser at driften er i samsvar med NSF’s og speidergruppens formål. 

Årsmøte 
Gruppetingets årsmøte avholdes innen utgangen av mars og skal behandle 
 • Årsmelding 
 • Regnskap 
 • Arbeidsplan 
 • Budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 
 • Valg av:
  o Gruppeleder for to år
  o Gruppeassistent for ett år
  o Regnskapsfører for ett år
  o Revisor for ett år
  o Gruppens representanter til kretstinget:
   Gruppeleder (vara: gruppeassistent) og èn valgt representant for hver 10. påbegynt betalende medlem ihht. siste årsmelding.
   Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere menes rovere som er yngre enn 25 år i kalenderåret. 
Ledere 
Laveste alder for assistenter i enhetene er 16 år, for ledere i enhet 18 år og for gruppeleder 20 år. 
Valgte ledere kan sitte sammenhengende i samme stilling i inntil seks år. 

Gruppeledelsen 
Gruppeledelsen har det daglige ansvaret for gruppens virksomhet og representerer gruppen utad. Den oppnevner også ledere i flokk og tropp. 
Gruppeledelsen skal sørge for et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner i nærområdet. 

Roverlag 
Roverlaget velger selv sine ledere for ett år blant lagets medlemmer. Rovere har stemmerett og er valgbare i roverlaget ut det året de er fylt 25 år. Medlemmer over denne alder har talerett i alle saker. 

6. Eiendommer 
Speidergruppen driver sin aktivitet ut fra lokaler som leies av Steinerskolen i Skjoldabukten i Harald Skjoldsvei.

7. Økonomi
Gruppen skal føre løpende regnskap som skal revideres årlig av revisor. 
Alle enkeltinvesteringer utenfor budsjett over den sum som bestemmes i forbindelse med budsjettbehandlingen må godkjennes av  gruppetinget. 
Gruppens kontantbeholdning kan kun plasseres på bankkonto.
Søk
Driftes av Styreportalen AS